Centrum szkolenia polskiej kadry Wushu. Nauka Kung Fu Tradycyjnego, Wushu Sportowego, Sanda Kickboxing, Tai Chi.

Witamy!

Dro­dzy Go­ście
Szkoły Sztuk Walki IRBIS

Mamy na­dzieję, że in­for­ma­cje za­warte na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej po­zwolą Pań­stwu za­po­znać się ze spe­cy­fiką chiń­skiej sztuki walki Kung Fu (Wu­shu) oraz przy­bliżą wie­lo­wie­kową kul­turę, tra­dy­cję i fi­lo­zo­fię Kraju Środka.

Za­chę­camy do lek­tury ar­ty­ku­łów na te­mat Kung Fu (Wu­shu), a także śle­dze­nia wy­da­rzeń z życia na­szej szkoły.

Życzymy Pań­stwu po­zy­tyw­nych wra­żeń i za­pra­szamy na treningi.

 

Z wy­ra­zami szacunku,

Za­rząd Uczniow­skiego Klubu Spor­to­wego IRBIS
In­struk­to­rzy i pra­cow­nicy Szkoły Sztuk Walki IRBIS

Aktualności

Eg­za­miny na stop­nie Choy Lee Fut Kung Fu

4 czerwca 2015

Już 13 i 14 czerwca od­będą się ko­lejne eg­za­miny na stop­nie za­awan­so­wa­nia w Choy Lee Fut Kung Fu dla uczniów na­szej szkoły. Po­nie­waż bar­dzo duża liczba osób de­kla­ruje uczest­nic­two, a także po raz pierw­szy eg­za­min będą zda­wać osoby sta­ra­jące się o uzy­ska­nie stop­nia Zie­lony I, eg­za­miny będą od­by­wać się w so­botę oraz w niedzielę.

czytaj dalej »

LETNI OBÓZ KUNG FU + Akro­ba­tyka! – ISTEBNA 2015

7 maja 2015

W ter­mi­nie od 17 li­piec do 24 li­piec oraz od 25 li­piec do 01 sier­pień Szkoła Sztuk Walki IRBIS za­pra­sza na Let­nie Obozy Spor­towe Kung Fu w miej­sco­wo­ści Istebna. Pierw­szy ter­min dla mło­dzieży i do­ro­słych, ko­lejny dla dzieci i mło­dzieży. Wiel­kim suk­ce­sem w zi­mie oka­zały się za­ję­cia Akro­ba­tyki dla wszyst­kich uczest­ni­ków obozu dla­tego pod­czas obo­zów let­nich znów bę­dziemy mieli oka­zję po­tre­no­wać spraw­ność ruchową!

czytaj dalej »

Galeria

Za­pra­szamy do na­szej galerii

Znajdą tu Pań­stwo bo­gatą ko­lek­cję fo­to­gra­fii z na­szych tre­nin­gów, po­dróży oraz mi­strzostw, w któ­rych bra­li­śmy udział.