Centrum szkolenia polskiej kadry Wushu. Treningi: Kung Fu Tradycyjne, Sanda Kickboxing, Akrobatyka, HardStyle Kettlebell Pavla Tsatsouline'a.

Witamy!

Dro­dzy Go­ście
Szkoły Sztuk Walki IRBIS

Mamy na­dzieję, że in­for­ma­cje za­warte na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej po­zwolą Pań­stwu za­po­znać się ze spe­cy­fiką chiń­skiej sztuki walki Kung Fu (Wu­shu) oraz przy­bliżą wie­lo­wie­kową kul­turę, tra­dy­cję i fi­lo­zo­fię Kraju Środka.

Za­chę­camy do lek­tury ar­ty­ku­łów na te­mat Kung Fu (Wu­shu), a także śle­dze­nia wy­da­rzeń z życia na­szej szkoły.

Życzymy Pań­stwu po­zy­tyw­nych wra­żeń i za­pra­szamy na treningi.

 

Z wy­ra­zami szacunku,

Za­rząd Uczniow­skiego Klubu Spor­to­wego IRBIS
In­struk­to­rzy i pra­cow­nicy Szkoły Sztuk Walki IRBIS

Aktualności

26-27 MAJA – KLUB ZAMKNIĘTY

26 maja 2016

Wra­camy na tre­ningi w po­nie­dzia­łek 30 maja, a cały długi week­end pro­simy trzy­maj­cie kciuki z in­struk­to­rów Cen­trum Ket­tle­bell Kra­ków, któ­rzy pod­cho­dzą do kursu Strong­First czyli od­po­wied­nika czar­nego pasa w Hard­style Kettlebell.

czytaj dalej »

Galeria

Za­pra­szamy do na­szej galerii

Znajdą tu Pań­stwo bo­gatą ko­lek­cję fo­to­gra­fii z na­szych tre­nin­gów, po­dróży oraz mi­strzostw, w któ­rych bra­li­śmy udział.