Centrum szkolenia polskiej kadry Wushu. Treningi: Kung Fu Tradycyjne, Sanda Kickboxing, Akrobatyka, HardStyle Kettlebell Pavla Tsatsouline'a.

Witamy!

Dro­dzy Go­ście
Szkoły Sztuk Walki IRBIS

Mamy na­dzieję, że in­for­ma­cje za­warte na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej po­zwolą Pań­stwu za­po­znać się ze spe­cy­fiką chiń­skiej sztuki walki Kung Fu (Wu­shu) oraz przy­bliżą wie­lo­wie­kową kul­turę, tra­dy­cję i fi­lo­zo­fię Kraju Środka.

Za­chę­camy do lek­tury ar­ty­ku­łów na te­mat Kung Fu (Wu­shu), a także śle­dze­nia wy­da­rzeń z życia na­szej szkoły.

Życzymy Pań­stwu po­zy­tyw­nych wra­żeń i za­pra­szamy na treningi.

 

Z wy­ra­zami szacunku,

Za­rząd Uczniow­skiego Klubu Spor­to­wego IRBIS
In­struk­to­rzy i pra­cow­nicy Szkoły Sztuk Walki IRBIS

Aktualności

KUNG FU styl Choy Lee Fut – za­pisy do grup!

24 sierpnia 2015

Ru­szyły za­pisy do no­wych grup Choy Lee Fut Kung Fu. Tre­ningi star­tują już od 1 wrze­śnia. Za­ję­cia od­by­wają się w róż­nych gru­pach wie­ko­wych: dzie­cię­cych oraz młodzieżowo-dorosłych. Na stro­nie do wglądu jest już nowy gra­fik na cały se­zon 2015/2016 – sprawdź.

czytaj dalej »

Ogól­no­pol­ska Trasa #Hejt­Bu­sters – kra­kow­ski fi­nał w IRBISie

23 sierpnia 2015

Już 23 sierp­nia w Cen­trum Sportu i Szkole Sztuk Walki IBIS od­bę­dzie się spo­tka­nie z Mi­cha­łem Waw­rzy­nia­kiem – po­my­sło­dawcą ak­cji #Hejt­Bu­sters. Pod­czas wy­stą­pie­nia, które roz­pocz­nie się o go­dzi­nie 14:00, bę­dzie można do­wie­dzieć się wielu rze­czy na te­maty czym jest hejt i ja­kie ma on kon­se­kwen­cje oraz jak ra­dzić so­bie z tym zjawiskiem.

czytaj dalej »

Galeria

Za­pra­szamy do na­szej galerii

Znajdą tu Pań­stwo bo­gatą ko­lek­cję fo­to­gra­fii z na­szych tre­nin­gów, po­dróży oraz mi­strzostw, w któ­rych bra­li­śmy udział.