Centrum szkolenia polskiej kadry Wushu. Nauka Kung Fu Tradycyjnego, Wushu Sportowego, Sanda Kickboxing, Tai Chi.

Witamy!

Dro­dzy Go­ście
Szkoły Sztuk Walki IRBIS

Mamy na­dzieję, że in­for­ma­cje za­warte na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej po­zwolą Pań­stwu za­po­znać się ze spe­cy­fiką chiń­skiej sztuki walki Kung Fu (Wu­shu) oraz przy­bliżą wie­lo­wie­kową kul­turę, tra­dy­cję i fi­lo­zo­fię Kraju Środka.

Za­chę­camy do lek­tury ar­ty­ku­łów na te­mat Kung Fu (Wu­shu), a także śle­dze­nia wy­da­rzeń z życia na­szej szkoły.

Życzymy Pań­stwu po­zy­tyw­nych wra­żeń i za­pra­szamy na treningi.

 

Z wy­ra­zami szacunku,

Za­rząd Uczniow­skiego Klubu Spor­to­wego IRBIS
In­struk­to­rzy i pra­cow­nicy Szkoły Sztuk Walki IRBIS

Aktualności

ZIMOWY OBÓZ KUNG FU – no­wość Akrobatyka!

11 grudnia 2014

W ter­mi­nie od 22 luty do 01 ma­rzec Szkoła Sztuk Walki IRBIS za­pra­sza na Zi­mowy Obóz Spor­towy Kung Fu dla dzieci, mło­dzieży i do­ro­słych w miej­sco­wo­ści Ry­cerka Dolna. No­wo­ścią w tym roku będą za­ję­cia Akro­ba­tyki dla wszyst­kich uczest­ni­ków obozu! Po­nadto cze­kają na Was cie­kawe tre­ningi, wy­jazd do aqu­aparku, za­bawy in­te­gra­cyjne i moc atrak­cji – ru­szaj na fe­rie zi­mowe z IRBISem!

czytaj dalej »

Galeria

Za­pra­szamy do na­szej galerii

Znajdą tu Pań­stwo bo­gatą ko­lek­cję fo­to­gra­fii z na­szych tre­nin­gów, po­dróży oraz mi­strzostw, w któ­rych bra­li­śmy udział.