Centrum szkolenia polskiej kadry Wushu. Nauka Kung Fu Tradycyjnego, Wushu Sportowego, Sanda Kickboxing, Tai Chi.

Witamy!

Dro­dzy Go­ście
Szkoły Sztuk Walki IRBIS

Mamy na­dzieję, że in­for­ma­cje za­warte na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej po­zwolą Pań­stwu za­po­znać się ze spe­cy­fiką chiń­skiej sztuki walki Kung Fu (Wu­shu) oraz przy­bliżą wie­lo­wie­kową kul­turę, tra­dy­cję i fi­lo­zo­fię Kraju Środka.

Za­chę­camy do lek­tury ar­ty­ku­łów na te­mat Kung Fu (Wu­shu), a także śle­dze­nia wy­da­rzeń z życia na­szej szkoły.

Życzymy Pań­stwu po­zy­tyw­nych wra­żeń i za­pra­szamy na treningi.

 

Z wy­ra­zami szacunku,

Za­rząd Uczniow­skiego Klubu Spor­to­wego IRBIS
In­struk­to­rzy i pra­cow­nicy Szkoły Sztuk Walki IRBIS

Aktualności

GRAFIK NA WAKACJE 2014

24 czerwca 2014

W związku z nad­cho­dzą­cymi wa­ka­cjami in­for­mu­jemy, że w ter­mi­nie od 1 lipca do 31 sierp­nia 2014 tre­ningi grup tai chi oraz kung fu są za­wie­szone. W mie­siącu lipcu od­by­wać się będą je­dy­nie za­ję­cia SANDA, a klub czynny bę­dzie wy­łącz­nie w go­dzi­nach tre­nin­go­wych. W sierp­niu klub jest nieczynny.

czytaj dalej »

Galeria

Za­pra­szamy do na­szej galerii

Znajdą tu Pań­stwo bo­gatą ko­lek­cję fo­to­gra­fii z na­szych tre­nin­gów, po­dróży oraz mi­strzostw, w któ­rych bra­li­śmy udział.