Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Witamy!

Dro­dzy Goście
Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS

Ma­my na­dzieję, że in­for­ma­cje za­warte na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej po­zwolą Pań­stwu za­po­znać się ze spe­cy­fiką chiń­skiej sztu­ki wal­ki Kung Fu (Wu­shu) oraz przy­bliżą wie­lo­wie­ko­wą kul­turę, tra­dy­cję i fi­lo­zo­fię Kra­ju Środka.

Za­chę­camy do lek­tury ar­ty­ku­łów na te­mat Kung Fu (Wu­shu), a tak­że śle­dze­nia wy­da­rzeń z ży­cia na­szej szkoły.

Ży­czy­my Pań­stwu po­zy­tyw­nych wra­żeń i za­pra­szamy na treningi.

 

Z wy­ra­za­mi szacunku,

Za­rząd Uczniow­skie­go Klu­bu Spor­to­we­go IRBIS
In­struk­to­rzy i pra­cow­ni­cy Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS

Aktualności

Galeria

Za­pra­sza­my do na­szej galerii

Znaj­dą tu Pań­stwo bo­ga­tą ko­lek­cję fo­to­gra­fii z na­szych tre­nin­gów, po­dró­ży oraz mi­strzostw, w któ­rych bra­li­śmy udział.