Centrum szkolenia polskiej kadry Wushu. Treningi: Kung Fu Tradycyjne, Sanda Kickboxing, Akrobatyka, HardStyle Kettlebell Pavla Tsatsouline'a.

Witamy!

Dro­dzy Go­ście
Szkoły Sztuk Walki IRBIS

Mamy na­dzieję, że in­for­ma­cje za­warte na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej po­zwolą Pań­stwu za­po­znać się ze spe­cy­fiką chiń­skiej sztuki walki Kung Fu (Wu­shu) oraz przy­bliżą wie­lo­wie­kową kul­turę, tra­dy­cję i fi­lo­zo­fię Kraju Środka.

Za­chę­camy do lek­tury ar­ty­ku­łów na te­mat Kung Fu (Wu­shu), a także śle­dze­nia wy­da­rzeń z życia na­szej szkoły.

Życzymy Pań­stwu po­zy­tyw­nych wra­żeń i za­pra­szamy na treningi.

 

Z wy­ra­zami szacunku,

Za­rząd Uczniow­skiego Klubu Spor­to­wego IRBIS
In­struk­to­rzy i pra­cow­nicy Szkoły Sztuk Walki IRBIS

Aktualności

Zmiany w go­dzi­nach tre­nin­gów w okre­sie Świąteczno-Noworocznym (21.12 – 31.12)

16 grudnia 2015

UWAGA! W okre­sie przed Świę­tami Bo­żego Na­ro­dze­nia oraz przed No­wym Ro­kiem tre­ningi nie­któ­rych grup ule­gają zmia­nie. Od 21 grud­nia do końca mie­siąca za­pra­szamy na tre­ningi wg har­mo­no­gramu, który znaj­duje się po­ni­żej. Jed­no­cze­śnie in­for­mu­jemy, że klub bę­dzie nie­czynny w Wi­gi­lię 24 grud­nia i 25 grud­nia oraz w Syl­we­stra 31 grud­nia i Nowy Rok 1 stycz­nia. Pa­mię­taj­cie, że od stycz­nia ćwi­czymy wg no­wego roz­kładu, który znaj­dzie­cie w za­kładce ZAJĘCIA.

Galeria

Za­pra­szamy do na­szej galerii

Znajdą tu Pań­stwo bo­gatą ko­lek­cję fo­to­gra­fii z na­szych tre­nin­gów, po­dróży oraz mi­strzostw, w któ­rych bra­li­śmy udział.