Centrum szkolenia polskiej kadry Wushu. Nauka Kung Fu Tradycyjnego, Wushu Sportowego, Sanda Kickboxing, Tai Chi.

Witamy!

Dro­dzy Go­ście
Szkoły Sztuk Walki IRBIS

Mamy na­dzieję, że in­for­ma­cje za­warte na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej po­zwolą Pań­stwu za­po­znać się ze spe­cy­fiką chiń­skiej sztuki walki Kung Fu (Wu­shu) oraz przy­bliżą wie­lo­wie­kową kul­turę, tra­dy­cję i fi­lo­zo­fię Kraju Środka.

Za­chę­camy do lek­tury ar­ty­ku­łów na te­mat Kung Fu (Wu­shu), a także śle­dze­nia wy­da­rzeń z życia na­szej szkoły.

Życzymy Pań­stwu po­zy­tyw­nych wra­żeń i za­pra­szamy na treningi.

 

Z wy­ra­zami szacunku,

Za­rząd Uczniow­skiego Klubu Spor­to­wego IRBIS
In­struk­to­rzy i pra­cow­nicy Szkoły Sztuk Walki IRBIS

Aktualności

Mie­siąc pod zna­kiem mistrzostw

16 października 2014

Mi­strzo­stwa Świata Wu­shu Tra­dy­cyj­nego w Chi­nach oraz V Otwarte Mi­strzo­stwa Pod­kar­pa­cia Wu­shu to im­prezy spor­towe, w któ­rych udział we­zmą Ir­bisy. Kiedy To­masz Bi­lut re­pre­zen­to­wać bę­dzie barwy na­ro­dowe na za­wo­dach w Azji, nasi mło­dzi adepci Kung Fu staną do boju o miej­sca me­da­lowe w Rze­szo­wie. Trzy­maj­cie kciuki za na­szych za­wod­ni­ków i reprezentantów!

czytaj dalej »

Galeria

Za­pra­szamy do na­szej galerii

Znajdą tu Pań­stwo bo­gatą ko­lek­cję fo­to­gra­fii z na­szych tre­nin­gów, po­dróży oraz mi­strzostw, w któ­rych bra­li­śmy udział.