Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Witamy!

Dro­dzy Go­ście
Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS

Ma­my na­dzieję, że in­for­ma­cje za­warte na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej po­zwolą Pań­stwu za­po­znać się ze spe­cy­fiką chiń­skiej sztu­ki wal­ki Kung Fu (Wu­shu) oraz przy­bliżą wie­lo­wie­ko­wą kul­turę, tra­dy­cję i fi­lo­zo­fię Kra­ju Środ­ka.

Za­chę­camy do lek­tury ar­ty­ku­łów na te­mat Kung Fu (Wu­shu), a tak­że śle­dze­nia wy­da­rzeń z ży­cia na­szej szko­ły.

Ży­czy­my Pań­stwu po­zy­tyw­nych wra­żeń i za­pra­szamy na tre­ningi.

 

Z wy­ra­za­mi sza­cun­ku,

Za­rząd Uczniow­skie­go Klu­bu Spor­to­we­go IRBIS
In­struk­to­rzy i pra­cow­ni­cy Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS

Aktualności

SEZON TRENINGOWY 2017 / 2018 – za­pi­sy do grup

17 sierpnia 2017

No­wy se­zon tre­nin­go­wy star­tu­je w po­nie­dzia­łek 4 wrze­śnia 2017. Bądź­cie go­to­wi na no­we wy­zwa­nia! Na­bór do grup po­cząt­ku­ją­cych Kung Fu dzie­ci oraz mło­dzież i do­ro­śli trwa. W za­kład­ce ZAJĘCIA znaj­dzie­cie ak­tu­al­ny har­mo­no­gram, mo­gą po­ja­wić się w nim ma­łe zmia­ny, więc bądź­cie czuj­ni.

czytaj dalej »

Galeria

Za­pra­sza­my do na­szej ga­le­rii

Znaj­dą tu Pań­stwo bo­ga­tą ko­lek­cję fo­to­gra­fii z na­szych tre­nin­gów, po­dró­ży oraz mi­strzostw, w któ­rych bra­li­śmy udział.