Gość spe­cjalny IR­BISa – Yang Ren Tao

Od 1 wrze­śnia Szkoła Sztuk Walki IRBIS ma za­szczyt go­ścić chiń­skiego tre­nera Yang Ren Tao, który przy­je­chał do Pol­ski na za­pro­sze­nie Pol­skiego Związku Wu­shu. Przy­go­to­wuje on Pol­ską Ka­drą Na­ro­dową w kon­ku­ren­cjach Taolu do zbli­ża­ją­cych sie X Mi­strzostw Świata Wu­shu, or­ga­ni­zo­wa­nych w To­ronto (Ka­nada) w paź­dzier­niku 2009 roku. Pię­cio­oso­bowa dru­żyna, w skład któ­rej wcho­dzą Piotr Ko­wa­lik, Anna Ko­lar­ska, Ewa Dy­now­ska, Kac­per Pa­łys i Bar­tosz Pfe­ip­fer co­dzienne uczest­ni­czy w tre­nin­gach od­by­wa­ją­cych się w sie­dzi­bie Szkoły Szuk Walki IRBIS. Za­ję­cia pro­wa­dzi za­równo tre­ner Yang Ren Tao,  jak i tre­ner Pol­skiej Ka­dry Taolu – An­drzej Top­czew­ski.