Ce­re­mo­nia Bu­dze­nia Lwa

Uro­czy­stość na­zy­wa­na Bu­dze­niem Chiń­skie­go Lwa to szcze­gól­ne wy­da­rze­nie w ży­ciu każ­dej szko­ły Kung Fu, krze­wią­cej du­cha tra­dy­cyj­nych, chiń­skich sztuk wal­ki. W IR­BI­Sie ce­re­mo­nię tą 14 kwiet­nia prze­pro­wa­dził Si­fu To­masz Cha­bow­ski.

Zgod­nie z chiń­ski­mi wie­rze­nia­mi, kul­tu­rą i tra­dy­cją lew przy­no­si szczę­ście, bo­gac­two oraz po­myśl­ność. Ce­re­mo­nia Bu­dze­nia Lwa po­łą­czo­na z po­ka­zem Tań­cem Lwa od­pra­wia­na jest w Chi­nach na wszyst­kich waż­nych uro­czy­sto­ściach, przy oka­zji otwar­cia róż­nych in­sty­tu­cji, w tym tak­że ban­ków czy re­stau­ra­cji. Gru­pa osób po­trzeb­nych do prze­pro­wa­dze­nia ce­re­mo­nii skła­da się z dwóch tan­ce­rzy oraz or­kie­stry (bę­ben, ta­le­rze, gongi).

Chiń­skie lwy dzie­li­my przede wszyst­kim na lwy pół­noc­ne i lwy po­łu­dnio­we. Istot­ną ro­lę od­gry­wa­ją tu tak­że ko­lo­ry­sty­ka oraz sym­bo­li­ka. Pod­sta­wo­we ko­lo­ry to: żół­ty (ozna­cza­ją­cy ży­wot­ność), czer­wo­ny (od­wa­ga) i zie­lo­ny (przy­jaźń).

W Szko­le Sztuk Wal­ki IRBIS dzię­ki po­mo­cy Si­fu To­ma­sza Cha­bow­skie­go, Sa­bi­ny Go­raj-Cha­bow­skiej oraz ich uczniów z za­przy­jaź­nio­nej szko­ły Lung z Wie­licz­ki, w dniu 14 kwiet­nia prze­pro­wa­dzo­na zo­sta­ła Ce­re­mo­nia Bu­dze­nia Chiń­skie­go Lwa. IR­BI­So­wy lew ma czer­wo­ny ko­lor, czar­ną bro­dę i czar­ne zdo­bie­nia na ogo­nie i ta­lii. Na­wią­zu­je do czczo­nej w Chi­nach waż­nej po­sta­ci hi­sto­rycz­nej, bo­ha­te­ra, pa­tro­na szkół Kung Fu – ge­ne­ra­ła Ku­an Kun­ga (Gu­an Yu). Sym­bo­li­zu­je pra­wość, lo­jal­ność, od­wa­gę oraz spra­wie­dli­wość i na­zy­wa­ny jest „roz­bu­dzo­nym” (ho­no­ro­wym) lwem (Xing Shi).

Uro­czy­stość za­koń­czy­ły po­ka­zy Kung Fu przy­go­to­wa­ne przez uczniów na­szej szko­ły. Pra­ca i za­an­ga­żo­wa­nie pod­opiecz­nych tre­ne­ra Pio­tra Ko­wa­li­ka zo­sta­ły do­ce­nio­ne przez Si­fu To­ma­sza Cha­bow­skie­go oraz na­gro­dzo­ne bra­wa­mi przez obec­nych na ce­re­mo­nii gości.

Za­pra­sza­my do ga­le­rii:  Ce­re­mo­nia Bu­dze­nia Lwa