Karty Mul­ti­Sport Plus i Mul­ti­Sport KIDS

Do­bra in­for­ma­cja na do­bry po­czą­tek se­zonu. Od 1 paź­dzier­nika po­sia­da­cze kart Mul­ti­Sport Plus oraz Mul­ti­Sport KIDS mogą za darmo tre­no­wać w Szkole Sztuk Walki IRBIS.

MultiSport KIDS

Wy­cho­dząc na­prze­ciw po­trze­bom na­szych go­ści po­sta­no­wi­li­śmy dzie­ciom i mło­dzieży, które po­sia­dają kartę Mul­ti­Sport KIDS umoż­li­wić bez­płatne uczęsz­cza­nie na or­ga­ni­zo­wane przez nas za­ję­cia  Kung Fu. Do­ro­słych ko­rzy­sta­ją­cych z Mul­ti­Sport Plus za­pra­szamy na tre­ningi Kung Fu, Sanda Kick-boxing oraz Tai Chi.

Jed­no­cze­śnie in­for­mu­jemy, że w klu­bie działa usługa Wi-Fi, dzięki któ­rej bez­płat­nie można łączyć się z internetem.