Ro­bert Ra­jew­ski no­wym tre­ne­rem San­da Kickboxing

Ro­bert Ra­jew­ski, tre­ner Ka­dry Na­ro­do­wej Pol­ski w for­mu­le San­da na Mi­strzo­stwach Eu­ro­py 2012 od stycz­nia 2013 ro­ku pro­wa­dzi za­ję­cia w Szko­le Sztuk Wal­ki IRBIS. Je­go 30-let­nie do­świad­cze­nie na po­lu spor­tów i sztuk wal­ki oraz upraw­nie­nia in­struk­to­ra Bok­su, Mu­ay Thai i San­da Kick­bo­xing spra­wia­ją, że jest to wy­so­kiej kla­sy, wszech­stron­ny spe­cja­li­sta. O je­go ogrom­nej wie­dzy i umie­jęt­no­ściach świad­czą przede wszyst­kim wy­cho­wan­ko­wie, w tym czte­rej sy­no­wie, któ­rzy od­no­szą suk­ce­sy na rin­gach eu­ro­pej­skich i kra­jo­wych. Łu­kasz Ra­jew­ski jest ak­tu­al­nie ofi­cjal­nym tre­ne­rem w po­znań­skim klu­bie za­pa­śni­czym An­kos Za­pa­sy, gdzie przy­go­to­wu­je za­wod­ni­ków do walk na za­wo­do­wych ga­lach KSW.

Wię­cej in­for­ma­cji w za­kład­ce Tre­ne­rzy – Ro­bert Ra­jew­ski.

Za­pra­sza­my na za­ję­cia San­da Kick-bo­xing do Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS w każ­dy wto­rek i czwar­tek od 20:00 do 21:15.