IRBIS w fe­rie zi­mo­we – go­dzi­ny otwar­cia i zmia­ny w gra­fi­ku

W fe­rie zi­mo­we od 14.01 do 25.01 biu­ro Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS bę­dzie czyn­ne w na­stę­pu­ją­cych go­dzi­nach:

Pon.   19:00 – 21:15
Wt.     17:00 – 21:15
Śr.      18:30 – 21:15
Czw.   17:00 – 21:15
Pt.      17:00 – 20:15

Jed­no­cze­śnie in­for­mu­je­my, że w tym okre­sie wszyst­kie za­ję­cia dzie­ci i mło­dzie­ży są ODWOŁANE. Do­ro­słych za­pra­sza­my na wszyst­kie tre­nin­gi bez zmian!