Tre­nin­gi SANDA Kick­bo­xing

San­da (San­shou) to po­cho­dzą­cy z Chin bar­dzo efek­tow­ny styl wal­ki spor­to­wej, któ­ry zdo­by­wa co­raz więk­szą po­pu­lar­ność w Pol­sce i na świe­cie. Do­zwo­lo­ne są tu ude­rze­nia, kop­nię­cia, rzu­ty i wy­pchnię­cia po­za lei tai (ring bez lin o wy­mia­rach 8m x 8m, wy­so­kość 1m). Za­wod­ni­cy wy­wo­dzą­cy się z for­mu­ły San­da, jak na przy­kład zna­ny ame­ry­kań­ski spor­to­wiec Cung Le od­no­szą suk­ce­sy pod­czas tak pre­sti­żo­wych gal jak tur­nie­je UFC. Po­pu­lar­ny­mi i uty­tu­ło­wa­ny­mi fi­gh­te­ra­mi pol­ski­mi pro­mu­ją­cy­mi na co dzień San­dę są sy­no­wie tre­ne­ra Ro­ber­ta Ra­jew­skie­go – Ro­bert Jr, Łu­kasz, Se­ba­stian i Ma­te­usz.

Na tre­nin­gi San­da Kick­bo­xing z tre­ne­rem Ro­ber­tem Ra­jew­skim za­pra­sza­my do Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS w każ­dy wto­rek i czwar­tek o 20:00.

 

A oto kil­ka cie­ka­wych kom­pi­la­cji z walk w for­mu­le San­da (San­shou):