Mi­strzo­stwa Pod­kar­pa­cia Wu­shu 2013

Adep­ci Kung Fu ze Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS przy­wieź­li 19 me­da­li z IV Mi­strzostw Pod­kar­pa­cia Wu­shu, któ­re od­by­ły się w so­bo­tę 26 paź­dzier­ni­ka w Rze­szo­wie. Eki­pa li­czy­ła 21 osób i wy­wal­czy­ła 9 zło­tych, 7 srebr­nych i 3 brą­zo­we krąż­ki.

W kon­ku­ren­cji tra­dy­cyj­nych form ręcz­nych ju­nio­rów Mi­chał Szu­miec po­ko­nał aż 24 ry­wa­li i tym sa­mym się­gnął po zło­ty me­dal. Wy­nik ten po­wtó­rzył w kon­ku­ren­cji form z bro­nią – kij. Na­to­miast sre­bro otrzy­mał za start w kon­ku­ren­cji form z bro­nią – sza­bla. Ta­ki sam bi­lans me­da­lo­wy (dwa zło­ta i sre­bro) osią­gnął se­nior i szef dru­ży­ny z Ir­bi­sa, Piotr Ko­wa­lik. Wy­stę­po­wał on w na­stę­pu­ją­cych kon­ku­ren­cjach: for­my ręcz­ne oraz for­my z bro­nią – miecz i ha­la­bar­da. Ze zło­ty­mi me­da­la­mi wró­ci­ła do Kra­ko­wa tak­że An­dże­li­ka Ste­fań­ska, se­nior­ka, re­pre­zen­tant­ka Ka­dry Na­ro­do­wej Wu­shu oraz srebr­na i brą­zo­wa me­da­li­sta Mi­strzostw Świa­ta w Chi­nach w 2012 ro­ku. W tych sa­mych kon­ku­ren­cjach – for­ma ręcz­na i for­ma z ki­jem – ale w ka­te­go­rii wie­ko­wej ju­nio­rów zło­to i sre­bro wy­wal­czy­ła Wik­to­ria Ba­ran.

Pierw­sze miej­sce w wal­kach Qing­da ju­nio­rów do 50 kg zdo­był Fi­lip Su­wa­da. Z ko­lei brą­zo­wy me­dal otrzy­mał za start w for­mach ręcz­nych. Do świet­ne­go wy­ni­ku Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS na mi­strzo­stwach w Rze­szo­wie przy­czy­ni­ły się rów­nież wy­stę­py ju­nio­rów: Fra­nek Żon­tołw (zło­to – for­my ręcz­ne dzie­ci 3-6 lat), Ma­ciek Fi­li­pek (sre­bro – for­ma z sza­blą, sre­bro – for­ma z ki­jem), Bar­tek Fi­li­pek (sre­bro –for­ma z ki­jem), Ma­ciek Li­sik (sre­bro – for­ma ręcz­na, brąz – for­ma z sza­blą), Ula Pa­pież (brąz – for­ma ręcz­na).

Wiel­kie gra­tu­la­cje i bra­wa na­le­żą się ca­łej dru­ży­nie, w sze­re­gach któ­rej zna­leź­li się też: Mi­le­na Kaj­ca, Emi­lia Ko­niecz­ny, Na­ta­lia Wój­cik, Ga­brie­la Ba­ran, Da­wid Ko­wal­ski, Ra­fał Kaj­ca, Adam Nie­dbal­ski, Łu­kasz Eh­ren­feld, Se­ba­stian Ła­ciakFi­lip Ce­bu­la i Szy­mon Ką­dzie­la­wa. Trze­ba za­zna­czyć, że dla więk­szo­ści z nich by­ły to pierw­sze za­wo­dy Kung Fu. Wszyst­kim ser­decz­nie dzię­ku­je­my za udział w mi­strzo­stwach i li­czy­my na Was przy oka­zji ko­lej­nych tur­nie­jów!