Let­ni Obóz Kung Fu dla Mło­dzie­ży i Dzie­ci – Bu­ko­wi­na Ta­trzań­ska 2014

W ter­mi­nie od 25 lip­ca do 01 sierp­nia IRBIS za­pra­sza na Let­ni Obóz Spor­to­wy Kung Fu dla dzie­ci oraz mło­dzie­ży w miej­sco­wo­ści Bu­ko­wi­na Ta­trzań­ska. Cie­ka­we tre­nin­gi, kurs ję­zy­ka chiń­skie­go, za­ba­wy in­te­gra­cyj­ne i moc atrak­cji – ru­szaj na wa­ka­cje z IR­BI­Sem!

LATO Z IRBISEM

Bu­ko­wi­na Ta­trzań­ska – jed­na z naj­bar­dziej zna­nych gór­skich miej­sco­wo­ści w Pol­sce po­wsta­ła pra­wie 400 lat te­mu. Wie­lu tu­ry­stów za­trzy­my­wa­ło się w Bu­ko­wi­nie, po­nie­waż tę­dy prze­bie­gał szlak tu­ry­stycz­ny wio­dą­cy nad Mor­skie Oko. Za­fa­scy­no­wa­ni mu­zy­ką, tań­cem, śpie­wem, gwa­rą i stro­jem, po­wra­ca­li tu czę­sto, roz­sła­wia­jąc Bu­ko­wi­nę ja­ko miej­sce, gdzie od­naj­du­je wy­po­czy­nek za­rów­no cia­ło, jak i duch. Zna­na nie tyl­ko w kra­ju, ale i na świe­cie za spra­wą co­rocz­nie or­ga­ni­zo­wa­nych im­prez folk­lo­ry­stycz­nych. Do­sko­na­le roz­wi­nię­ta ba­za tu­ry­stycz­na, świet­ne wa­run­ki do upra­wia­nia nar­ciar­stwa i bli­skość gór w po­łą­cze­niu z jed­nym z naj­no­wo­cze­śniej­szym w Eu­ro­pie i naj­więk­szym w Pol­sce kom­plek­sem wod­nym, po­zwo­lą wszyst­kim ak­tyw­nie wy­po­czy­wać w Bu­ko­wi­nie Ta­trzań­skiej przez ca­ły rok.

LATO Z IRBISEM

Gór­ski Ośro­dek Wcza­so­wy „STASINDA” to prze­stron­ny, no­wo­cze­sny obiekt utrzy­ma­ny w sty­lu kla­sycz­nej ar­chi­tek­tu­ry gó­ral­skiej. Dom po­ło­żo­ny jest na wzgó­rzu przy tra­sie na Ły­są Po­la­nę z da­la od in­nych za­bu­do­wań. Oto­cze­nie la­sów, ci­sza, oraz pięk­ne wi­do­ki są gwa­ran­cją uda­ne­go wy­po­czyn­ku. Do dys­po­zy­cji go­ści są po­ko­je 2, 3 i 4-oso­bo­we z ła­zien­ka­mi i TV, sa­le ban­kie­to­we i kon­fe­ren­cyj­ne, bo­iska do ko­sza, siat­ków­ki i pił­ki noż­nej, sa­la ze sto­łem ping-pon­go­wym, pił­ka­rzy­ka­mi, bi­lar­dem i cym­ber­ga­jem oraz ba­sen kry­ty z trze­ma sau­na­mi i ja­cuz­zi.

OW Stasinda

Ce­na 1050 PLN obej­mu­je:

 • trans­port au­to­ka­rem
 • za­kwa­te­ro­wa­nie: po­ko­je 2-4 oso­bo­we z TV i ła­zien­ką
 • Bez­płat­ny do­stęp do in­ter­ne­tu Wi­Fi
 • Peł­ne wy­ży­wie­nie
 • Ubez­pie­cze­nie NW
 • Opie­ka me­dycz­na – le­karz wzy­wa­ny te­le­fo­nicz­nie
 • Opie­ka wy­cho­waw­ców
 • Kurs ję­zy­ka chiń­skie­go (2 x 45 min za­jęć dzien­nie)
 • Za­ję­cia Kung Fu z po­dzia­łem na stop­nie za­awan­so­wa­nia – 2 tre­nin­gi po 2h dzien­nie
 • Wy­ciecz­ki pie­sze
 • Wi­zy­ta w aqu­apar­ku w Bu­ko­wi­nie (www.bukovina.pl)
 • Ogni­sko in­te­gra­cyj­ne z pie­cze­niem kieł­ba­sek
 • Dys­ko­te­ki, kon­kur­sy, za­ba­wy in­te­gra­cyj­ne
 • Wie­czo­ry fil­mo­we
 • Tur­niej Kung Fu
 • Pre­lek­cje zwią­za­ne z te­ma­ty­ką chiń­skich sztuk wal­ki
 • Eg­za­min obo­zo­wy dla wszyst­kich uczest­ni­ków
 • Eg­za­mi­ny na ko­lej­ne stop­nie za­awan­so­wa­nia

 

W pro­gra­mie za­jęć Kung Fu:

 • Tre­ning ogól­no­ro­zwo­jo­wy
 • Do­sko­na­le­nie po­zna­nych tech­nik i na­uka no­wych
 • Na­uka pod­staw oraz na­uka form z bro­nią: sza­bla – Moi Fa Dhan Dou i kij – Se­ong Gab Darn Gwun
 • Na­uka form ręcz­nych: Ng Lun Choy, Peng Jarng Ku­en, Siu Moi Fa
 • Dla bar­dziej za­awan­so­wa­nych: for­ma Sub Ji Jit Fu Ku­en oraz for­ma po­dwój­na Sub Jit Chark
 • Pod­sta­wo­we tech­ni­ki sa­mo­obro­ny oraz wal­ki spor­to­wej San­da

 

REZERWACJA: za­licz­ka w kwo­cie 300 zł/os. do 16.05.2014
Po­zo­sta­ła kwo­ta do 18.06.2014

In­for­ma­cja te­le­fo­niczna: 12 626 01 78