Eg­za­min na stop­nie Choy Lee Fut Kung Fu 2014

Eg­za­min w Szko­le Sztuk Wal­ki IRBIS roz­pocz­nie się w so­bo­tę 14 czerw­ca 2014 o godz. 12:00. Po­ni­żej po­da­je­my pro­gno­zo­wa­ny czas roz­po­czę­cia eg­za­mi­nów na po­szcze­gól­ne stop­nie Choy Lee Fut Kung Fu. Wszyst­kim ży­czy­my dy­plo­mu z wy­róż­nie­niem.
Po­każ­cie du­cha wal­ki!

DZIECI:

sto­pień żół­ty I godz.12:00
sto­pień po­ma­rań­czo­wy godz.13:00
sto­pień po­ma­rań­czo­wy I godz.16:00
sto­pień po­ma­rań­czo­wy II godz.18:00

MŁODZIEŻ i DOROŚLI:

sto­pień żół­ty I godz.14:00
sto­pień po­ma­rań­czo­wy I godz.16:30
sto­pień po­ma­rań­czo­wy II godz.19:00

Wy­ma­ga­nia:
– od­po­wied­nia fre­kwen­cja tre­nin­go­wa
– re­gu­la­mi­no­wy strój z lo­go szko­ły (pod­ko­szul­ka i spodnie)
– opła­ta eg­za­mi­na­cyj­na:
żół­ty 0 – 20 PLN, żół­ty I / II – 25 PLN, po­ma­rań­czo­wy 0 / I / II – 30 PLN