GRAFIK NA WAKACJE 2014

W związ­ku z nad­cho­dzą­cy­mi wa­ka­cja­mi in­for­mu­je­my, że w ter­mi­nie od 1 lip­ca do 31 sierp­nia 2014 tre­nin­gi grup tai chi oraz kung fu są za­wie­szo­ne. W mie­sią­cu lip­cu od­by­wać się bę­dą je­dy­nie za­ję­cia SANDA, a klub czyn­ny bę­dzie wy­łącz­nie w go­dzi­nach tre­nin­go­wych. W sierp­niu klub jest nie­czyn­ny.

 

GRAFIK NA LIPIEC 2014
_____________________

 

WTOREK – klub czyn­ny w godz. 19:00-21:30
SANDA KICKBOXING 20:15

CZWARTEK – klub czyn­ny w godz. 19:00-21:30
SANDA KICKBOXING 20:15

PIATEK – klub czyn­ny w godz. 17:00-19:30
SANDA KICKBOXING 18:00

 

 

UWAGA! Tre­nin­gi w peł­nym wy­mia­rze wra­ca­ją od 1 wrze­śnia 2014, a gra­fik na no­wy se­zon jest do­stęp­ny pod lin­kiem: GRAFIK NA SEZON 2014 / 2015