Eg­za­miny na stop­nie Choy Lee Fut Kung Fu

Już 19 grud­nia od­będą się ko­lejne eg­za­miny na stop­nie za­awan­so­wa­nia w Choy Lee Fut Kung Fu dla uczniów na­szej szko­ły. W so­botę 19 grud­nia za­pra­szamy o wska­za­nych po­rach:

12:00 – ŻÓŁTY– dzie­ci
13:00 – ŻÓŁTY– mło­dzież i do­ro­śli
14:00 – ŻÓŁTY II – dzie­ci

15:00 – 17:00 – prze­rwa

17:00 – POMARAŃCZOWY II – dzie­ci
18:00 – POMARAŃCZOWY II i ZIELONY I – mło­dzież i do­ro­śli

ok 19:30 – ko­niec