UWAGA! ZMIANY W GRAFIKU W OKRESIE 09.12-20.12.2016

W związ­ku z wy­jaz­da­mi szko­le­nio­wy­mi tre­ne­rów Pio­tra Ko­wa­li­ka i An­dże­li­ki Ste­fań­skiej na­stę­pu­ją tym­cza­so­we zmia­ny w gra­fi­ku za­jęć Kung Fu w okre­sie od 9 do 20 grud­nia 2016.

Zmia­ny są na­stę­pu­ją­ce:

– pią­tek 09.12 – tre­ning form DZIECI – zmia­na go­dzi­ny z 16:30 na 18:00
– po­nie­dzia­łek 12.12 – MŁODZIEŻ/DOROŚLI gru­pa żół­ta (18:30) tre­nu­je ra­zem z gru­pą po­ma­rań­czo­wo-zie­lo­ną o 20:00
– czwar­tek 15.12 – wszyst­kie gru­py DZIECI od­wo­ła­ne (za­ję­cia zo­sta­ną od­ro­bio­ne w stycz­niu)
– pią­tek 16.12 – tre­ning form DZIECI – zmia­na go­dzi­ny z 16:30 na 18:00
– wto­rek 20.12 – wszyst­kie gru­py DZIECI od­wo­ła­ne (za­ję­cia zo­sta­ną od­ro­bio­ne w stycz­niu)

Od śro­dy 21.12 wszyst­ko wra­ca na swo­je miej­sce! DZIĘKUJEMY :)