Har­mo­no­gram od­ra­bia­nych tre­nin­gów 04.01-16.01.2017

Uwa­ga Adep­ci Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS,
w tym ty­go­dniu w śro­dę 04.01 oraz czwar­tek 05.01 tre­nin­gi grup kung fu NIE ODBYWAJĄ SIĘ. Po­ni­żej przed­sta­wia­my har­mo­no­gram od­ra­bia­nych tre­nin­gów. W przy­szłym ty­go­dniu re­gu­lar­ne tre­nin­gi od­by­wa­ją się normalnie.

Kung Fu Dzieci:

Po­cząt­ku­ją­ca
11.01 śro­da (za 15.12) – godz. 16:00-17:00
13.01 pią­tek (za 20.12) – godz. 17:00-18:00
16.01 po­nie­dzia­łek (za 05.01) – godz. 16:00-17:00

Żół­te pasy
11.01 śro­da (za 15.12) – godz. 16:00-17:00
13.01 pią­tek (za 20.12) – godz. 17:00-18:00
16.01 po­nie­dzia­łek (za 05.01) – godz. 16:00-17:00

Po­ma­rań­czo­we pasy
11.01 śro­da (za 15.12) – godz. 17:00-18:00
13.01 pią­tek (za 20.12) – godz. 18:00-19:00
16.01 po­nie­dzia­łek (za 05.01) – godz. 17:00-18:00

For­my dzieci
13.01 pią­tek – za­miast o 16:30 gru­pa tre­nu­je od 17:00-18:00

Kung Fu Dorośli:

Po­cząt­ku­ją­ca
09.01 po­nie­dzia­łek – za­miast o 17:30 gru­pa tre­nu­je od 18:45-19:45
10.01 wto­rek (za 04.01) – godz. 17:30-18:30

Żół­te pasy
09.01 po­nie­dzia­łek – za­miast o 18:30 gru­pa tre­nu­je od 20:00-21:15
10.01 wto­rek (za 04.01) – godz. 17:30-18:45

Pomarańczowe/Zielone pa­sy
13.01 pią­tek (za 04.01) – godz. 18:00-19:00

For­my dorośli
13.01 pią­tek – za­miast o 18:00 gru­pa tre­nu­je od 19:00-20:00