EGZAMINY NA STOPNIE TRENINGOWE – SESJA ZIMOWA

Naj­bliż­sza oka­zja dla uczniów Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS aby przy­stą­pić do eg­za­mi­nu na ko­lej­ne stop­nie tre­nin­go­we od­bę­dzie się w so­bo­tę 14 stycz­nia. Wszyst­kich uczest­ni­ków eg­za­mi­nu za­pra­sza­my we wła­ści­wych dla swo­jej gru­py godzinach:

12:00-12:40 – Dzie­ci na sto­pień żółty
12:40-13:30 – Dzie­ci na sto­pień żół­ty II
13:30-14:30 – Do­ro­śli na stop­nie żółty/żółty I
14:45-16:00 – Na stop­nie po­ma­rań­czo­wy II/Zielony I