ZAPISY – Kung Fu Dzie­ci po­cząt­ku­ją­ce 6-9 lat

ZAPISY DO GRUPY POCZĄTKUJĄCEJ Kung Fu Dzie­ci trwa­ją! Za­pra­sza­my na tre­nin­gi we wtor­ki i czwart­ki o godz. 16:00

Tra­dy­cyj­na chiń­ska sztu­ka wal­ki to ory­gi­nal­ny, ale przede wszyst­kim bez­piecz­ny i sku­tecz­ny spo­sób na:
➡ pod­nie­sie­nie spraw­no­ści fizycznej
➡ po­pra­wie­nie po­sta­wy i wzmoc­nie­nie ciała
➡ na­ukę sa­mo­obro­ny (tech­ni­ki ręcz­ne i nożne)
➡ wy­ro­bie­nie dys­cy­pli­ny i moc­ne­go charakteru
➡ nie wzbu­dza agre­sji, a wręcz prze­ciw­nie, uczy ety­ki i sza­cun­ku do in­nych ludzi

To tak­że wy­jąt­ko­wa umie­jęt­ność po­słu­gi­wa­nia się chiń­ską bro­nią – sza­bla, włócznia,kij, wa­chlarz, miecz i wie­le in­nych. W pro­gra­mie szko­le­nio­wym znaj­du­je się na­uka form (ukła­dów tech­nik) oraz pra­ca na tar­czach i w rę­ka­wi­cach bokserskich.

Go­rą­co za­pra­sza­my na za­ję­cia już dziś!
INFORMACJE O ZAPISACH:
📞 12 626 01 78 lub 663 52 04 52
📩 uksirbis@op.pl