KUNG FU – informacja

UWAGA WAŻNA INFORMACJA

Z po­wo­du wy­jaz­du szko­le­nio­we­go tre­ne­rów, w dniach 27 i 28 kwiet­nia tre­nin­gi Kung Fu są odwołane.

Za­ję­cia piąt­ko­we (for­my) od­bę­dą się dziś (wto­rek 25 kwiet­nia) o godz. 19:00-20:00 dzie­ci i 20:00-21:00 młodzież/dorośli.

Za­ję­cia czwart­ko­we (gru­py dzie­cię­ce) od­ra­bia­my w naj­bliż­szą śro­dę (26 kwiet­nia) – dzie­ci po­cząt­ku­ją­ce i żół­te pa­sy 16:30-17:30, dzie­ci po­ma­rań­czo­we pa­sy 20:00-21:30 (wspól­ny tre­ning z gru­pą młodzież/dorośli)