MAJÓWKA 2017 – jak ćwi­czy­my?

1/2/3 MAJA – Klub za­mknię­ty

Tre­nin­gi kung fu nie od­by­wa­ją się jesz­cze w czwar­tek 4 ma­ja oraz w pią­tek 5 ma­ja.
Tre­ne­rzy uczest­ni­czą w tym cza­sie w mię­dzy­na­ro­do­wych szko­le­niach dla­te­go na tre­nin­gi wra­ca­my od po­nie­dział­ku 8 ma­ja.
Szcze­gó­ły od­ra­bia­nia nie­obec­no­ści opu­bli­ku­je­my nie­ba­wem.