Ostat­ni ty­dzień czerw­ca – gru­py łączone.

!! UWAGA GRUPY KUNG FU !!

Przy­po­mi­na­my, że w ostat­nim ty­go­dniu czerw­ca tre­nu­je­my w po­nie­dzia­łek i środę:
wszyst­kie gru­py młodzież/dorośli – 19:00-20:15
wto­rek i czwartek:
wszyst­kie gru­py dzie­ci – 17:30-18:45

Od piąt­ku obóz!