FERIE 2018 – 12.02-23.02 zmia­ny w gra­fi­ku za­jęć

W lu­tym w okre­sie fe­rii zi­mo­wych czy­li od 12-23 lu­te­go tre­nin­gi od­by­wać się bę­dą w gru­pach łą­czo­nych wg. po­niż­sze­go roz­kła­du:

Dzie­ci po­cząt­ku­ją­ce, żół­te pa­sy oraz po­ma­rań­czo­we I:
-> wtorki/czwartki 17:00-18:30 (1 go­dzi­na tech­ni­ki + pół go­dzi­ny for­my)

Dzie­ci po­ma­rań­czo­we II pa­sy oraz wszy­scy do­ro­śli oraz mło­dzież:
-> poniedziałki/środy 19:00-20:30 (1 go­dzi­na tech­ni­ki + pół go­dzi­ny for­my)

-> tre­nin­gi piąt­ko­we bez żad­nych zmian

Od 26.02 gra­fik wra­ca do swo­je­go nor­mal­ne­go wy­mia­ru.