12 Li­sto­pa­da 2018 – Jak bę­dzie otwar­ty klub?

W związ­ku z ogło­sze­niem dnia 12 Li­sto­pa­da Świę­tem Pań­stwo­wym in­for­mu­je­my, że w tym dniu za­ję­cia KUNG FU od­bę­dą się.

Sprawdź har­mo­no­gram obo­wią­zu­ją­cy te­go dnia:
17:00 – Dzie­ci wszyst­kie poziomy
20:00 – Do­ro­śli (żół­te, po­ma­rań­czo­we i zie­lo­ne pasy)
*tre­ning gru­py po­cząt­ku­ją­cej do­ro­słych (pon/śr 17:30) jest odwołany

Po­zo­sta­łe gru­py za­pra­sza­my z po­wro­tem na za­ję­cia już we wto­rek 13 Listopada.