Eg­za­min na stop­nie Kung Fu 2010

Dnia 17 grud­nia w Szko­le Sztuk Wal­ki IRBIS od­był się eg­za­min na ko­lej­ne stop­nie za­awan­so­wa­nia Kung Fu (Wu­shu) dla na­szych uczniów. Mi­ło nam po­in­for­mo­wać, iż gru­pa 30 osób przy­stę­pu­ją­cych do eg­za­mi­nu za­koń­czy­ła go z wy­ni­kiem po­zy­tyw­nym. Aż 20 mło­dych adep­tów chiń­skiej sztu­ki wal­ki otrzy­ma­ło swo­je pierw­sze od­zna­cze­nie w po­sta­ci żół­te­go pa­sa, a ko­lej­nych 10 uzy­ska­ło sto­pień żół­ty I.

Spo­śród wszyst­kich zda­ją­cych wy­ło­nio­ne zo­sta­ły oso­by od­zna­cza­ją­ce się wy­jąt­ko­wym du­chem wal­ki i na­gro­dzo­ne spe­cjal­nym wy­róż­nie­niem: Jan Ku­row­ski, Wik­tor Szo­stak, Krzysz­tof Ga­rus, Se­ba­stian Bry­ła, Bar­tosz Fi­li­pek, Woj­ciech Si­tek, Fi­lip Su­wa­da, Mi­chał Szu­miec, Adam War­muz oraz To­masz Na­my­słow­ski.  Wszyst­kim ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!