Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Najnowsze informacje

12 Li­sto­pa­da 2018 – Jak bę­dzie otwar­ty klub?

W związ­ku z ogło­sze­niem dnia 12 Li­sto­pa­da Świę­tem Pań­stwo­wym in­for­mu­je­my, że w tym dniu za­ję­cia KUNG FU od­bę­dą się.

czytaj dalej »

FERIE 2018 – 12.02-23.02 zmia­ny w gra­fi­ku zajęć

W lu­tym w okre­sie fe­rii zi­mo­wych czy­li od 12-23 lu­te­go tre­nin­gi od­by­wać się bę­dą w gru­pach łą­czo­nych wg. po­niż­sze­go rozkładu:

czytaj dalej »

SEZON TRENINGOWY 2017 / 2018 – za­pi­sy do grup

No­wy se­zon tre­nin­go­wy star­tu­je w po­nie­dzia­łek 4 wrze­śnia 2017. Bądź­cie go­to­wi na no­we wy­zwa­nia! Na­bór do grup po­cząt­ku­ją­cych Kung Fu dzie­ci oraz mło­dzież i do­ro­śli trwa. W za­kład­ce ZAJĘCIA znaj­dzie­cie ak­tu­al­ny har­mo­no­gram, mo­gą po­ja­wić się w nim ma­łe zmia­ny, więc bądź­cie czujni.

czytaj dalej »

Warto zobaczyć

Galeria


    Warning: Use of undefined constant setup_page_ID_wushu - assumed 'setup_page_ID_wushu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wordpress/wp-content/themes/irbis-1.0/template-news.php on line 146