Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

Mi­strzo­stwa Świa­ta Wu­shu – Kanada

W dniach od 24 do 29 paż­dzier­ni­ka 2009 ro­ku w To­ron­to (Ka­na­da) zo­sta­ły ro­ze­gra­ne je­bi­le­uszo­we X Mi­strzo­stwa Świa­ta Wu­shu. Na spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym sta­dio­nie, któ­ry na co dzień jest lo­do­wi­skiem Ka­na­dyj­skiej Li­gi Ho­ke­jo­wej NHL, star­to­wa­ło po­nad 1000 za­wod­ni­ków z 80 kra­jów z ca­łe­go świata.

czytaj dalej »

Gość spe­cjal­ny IR­BI­Sa – Yang Ren Tao

Od 1 wrze­śnia Szko­ła Sztuk Wal­ki IRBIS ma za­szczyt go­ścić chiń­skie­go tre­ne­ra Yang Ren Tao, któ­ry przy­je­chał do Pol­ski na za­pro­sze­nie Pol­skie­go Związ­ku Wu­shu. Przy­go­to­wu­je on Pol­ską Ka­drą Na­ro­do­wą w kon­ku­ren­cjach Tao­lu do zbli­ża­ją­cych sie X Mi­strzostw Świa­ta Wu­shu, or­ga­ni­zo­wa­nych w To­ron­to (Ka­na­da) w paź­dzier­ni­ku 2009 ro­ku. Pię­cio­oso­bo­wa dru­ży­na, w skład któ­rej wcho­dzą Piotr Ko­wa­lik, An­na Ko­lar­ska, Ewa Dy­now­ska, Kac­per Pa­łys i Bar­tosz Pfe­ip­fer co­dzien­ne uczest­ni­czy w tre­nin­gach od­by­wa­ją­cych się w sie­dzi­bie Szko­ły Szuk Wal­ki IRBIS. Za­ję­cia pro­wa­dzi za­rów­no tre­ner Yang Ren Tao,  jak i tre­ner Pol­skiej Ka­dry Tao­lu – An­drzej Top­czew­ski.

czytaj dalej »

Warto zobaczyć

Galeria


    Warning: Use of undefined constant setup_page_ID_wushu - assumed 'setup_page_ID_wushu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wordpress/wp-content/themes/irbis-1.0/template-news.php on line 146