Eg­za­min na stop­nie Kung Fu 2010

Dnia 17 grud­nia w Szko­le Sztuk Wal­ki IRBIS od­był się eg­za­min na ko­lej­ne stop­nie za­awan­so­wa­nia Kung Fu (Wu­shu) dla na­szych uczniów. Mi­ło nam po­in­for­mo­wać, iż gru­pa 30 osób przy­stę­pu­ją­cych do eg­za­mi­nu za­koń­czy­ła go z wy­ni­kiem po­zy­tyw­nym. Aż 20 mło­dych adep­tów chiń­skiej sztu­ki wal­ki otrzy­ma­ło swo­je pierw­sze od­zna­cze­nie w po­sta­ci żół­te­go pa­sa, a ko­lej­nych 10 uzy­ska­ło sto­pień żół­ty I.

czytaj dalej »