Mi­strzo­stwa Pol­ski 2011

Pięć me­da­li oraz na­gro­dę Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki za osią­gnię­cia spor­to­we otrzy­mał pod­czas XVII Mi­strzo­stwach Pol­ski Wu­shu Piotr Ko­wa­lik, tre­ner Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS. Dwa zło­te, dwa srebr­ne i je­den brą­zo­wy krą­żek wy­wal­czył w na­stę­pu­ją­cych kon­ku­ren­cjach form tra­dy­cyj­nych: broń dłu­ga (ha­la­bar­da) i broń krót­ka róż­na (ha­ki ty­gry­sie), for­ma ręcz­na i for­ma z sza­blą oraz for­ma z mieczem.

czytaj dalej »