Dzień otwar­ty IRBISa

Po­ka­zy Kung Fu, tań­ca i fit­nes­su w wy­ko­na­niu uczniów Cen­trum Spor­tu i Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS mie­li oka­zję obej­rzeć miesz­kań­cy Bro­no­wic pod­czas pierw­sze­go „Dnia Otwar­te­go IRBISA”. Im­pre­za ścią­gnę­ła do klu­bu ca­łe ro­dzi­ny. Każ­dy, bez wzglę­du na wiek, mógł bez­płat­nie wziąć udział w mi­ni-tre­nin­gach pro­wa­dzo­nych na obu sa­lach – do chiń­skich sztuk wal­ki oraz do tań­ca i fitnessu.

czytaj dalej »