Ogól­no­pol­skie Mi­strzo­stwa Pod­kar­pa­cia Wushu

Czte­ry zło­te me­da­le wy­wal­czył Piotr Ko­wa­lik na II Ogól­no­pol­skich Mi­strzo­stwach Pod­kar­pa­cia Wu­shu w Rze­szo­wie. We wszyst­kich kon­ku­ren­cjach w ja­kich star­to­wał za­jął pierw­sze miej­sce: po­łu­dnio­we for­my ręcz­ne oraz for­my z bro­nią – dłu­gą (ha­la­bar­da), róż­ną (ha­ki ty­gry­sie) i miecz.

czytaj dalej »