Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

Eg­za­min na stop­nie Kung Fu 2011

Oko­ło 50 wy­cho­wan­ków Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS wzię­ło udział w zor­ga­ni­zo­wa­nym 16 grud­nia w sie­dzi­bie klu­bu eg­za­mi­nie na stop­nie: żół­ty, żół­ty I oraz żół­ty II.

czytaj dalej »

IR­BI­So­we mi­ko­łaj­ki w Za­bie­rzo­wie

Dzień po ka­len­da­rzo­wych Mi­ko­łaj­kach uczniom Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Za­bie­rzo­wie dy­rek­cja w oso­bie Pa­ni Mar­ty Du­dek oraz Cen­trum Spor­tu i Szko­ła Sztuk Wal­ki IRBIS zor­ga­ni­zo­wa­ły nie­spo­dzian­kę –  „IR­BI­So­we Mi­ko­łaj­ki 2011”.

czytaj dalej »

Warto zobaczyć