Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

2012 – Rok Wod­ne­go Smoka

We­dług chiń­skich wie­rzeń Smok to naj­wspa­nial­sze z moż­li­wych stwo­rzeń, przy­ja­ciel i obroń­ca.  Nikt nie od­wa­żył­by się pod­nieść na nie­go rę­ki, a co do­pie­ro pod­kła­dać mu za­tru­te owce, jak uczy­nił to szew­czyk Dra­tew­ka. Lung, czy­li Smok to w kra­jach Da­le­kie­go Wscho­du sym­bol szczę­ścia, po­tę­gi, bo­gac­twa, a tak­że spra­wie­dli­wej wła­dzy i szla­chet­no­ści charakteru.

czytaj dalej »

No­wo­ści na stro­nie IRBISa

Świe­ża sza­ta gra­ficz­na, roz­bu­do­wa­na ga­le­ria zdjęć, re­la­cje z cie­ka­wych wy­da­rzeń oraz lep­sza i ła­twiej­sza na­wi­ga­cja – ta­kie zmia­ny na swo­jej ofi­cjal­niej wi­try­nie in­ter­ne­to­wej wpro­wa­dzi­ła Szko­ła Sztuk Wal­ki IRBIS.

czytaj dalej »

Warto zobaczyć

Galeria


    Warning: Use of undefined constant setup_page_ID_wushu - assumed 'setup_page_ID_wushu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wordpress/wp-content/themes/irbis-1.0/template-news.php on line 146