Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

Re­la­cja z obo­zu – Za­wo­ja 2012

Zi­mo­wy obóz spor­to­wy adep­tom Kung Fu oraz tan­ce­rzom z Cen­trum Spor­tu i Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS upły­nął przede wszyst­kim na tre­nin­gach, ale tak­że na in­te­gra­cyj­nych za­ba­wach, grach i kon­kur­sach. Nie za­bra­kło rów­nież ku­li­gu, ogni­ska i dys­ko­tek.

czytaj dalej »

UWAGA! Gra­fik na Fe­rie Zi­mo­we 2012

W okre­sie fe­rii zi­mo­wych, czy­li od 13 lu­te­go do 24 lu­te­go zmia­nie ule­ga gra­fik tre­nin­gów w Szko­le Sztuk Wal­ki IRBIS. Od po­nie­dział­ku 27 lu­te­go roz­kład za­jęć wra­ca do te­go, któ­ry obo­wią­zy­wał do­tych­czas.

czytaj dalej »

Gru­pa Tai Chi za­pra­sza na tre­nin­gi

Każ­de­go ran­ka w Chi­nach mi­lio­ny lu­dzi ćwi­czą Tai Chi/Qi Gong. Spo­tkać ich moż­na w par­kach, przy akwe­nach wod­nych, w do­mach czy ogro­dach. Są to oso­by w róż­nym wie­ku i o róż­nej kon­dy­cji fi­zycz­nej.

czytaj dalej »

Warto zobaczyć