Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

Uwa­ga! Prze­rwa Ma­jo­wa w IRBISie

W dniach od 30 kwiet­nia do 4 ma­ja za­ję­cia w Szko­le Sztuk Wal­ki IRBIS są od­wo­ła­ne. Wszyst­kim ćwi­czą­cym ży­czy­my mi­łe­go od­po­czyn­ku i uda­nych wy­jaz­dów majowych.
Na tre­nin­gi za­pra­sza­my 7 maja !!!

czytaj dalej »

Ce­re­mo­nia Bu­dze­nia Lwa

Uro­czy­stość na­zy­wa­na Bu­dze­niem Chiń­skie­go Lwa to szcze­gól­ne wy­da­rze­nie w ży­ciu każ­dej szko­ły Kung Fu, krze­wią­cej du­cha tra­dy­cyj­nych, chiń­skich sztuk wal­ki. W IR­BI­Sie ce­re­mo­nię tą 14 kwiet­nia prze­pro­wa­dził Si­fu To­masz Cha­bow­ski.

czytaj dalej »

We­so­łych Świąt Wielkanocnych

Z oka­zji Świąt Wiel­ka­noc­nych wszyst­kim na­szym uczniom, ich ro­dzi­com oraz oso­bom za­przy­jaź­nio­nym ze Szko­łą Sztuk Wal­ki IRBIS, a tak­że go­ściom od­wie­dza­ją­cym tą stro­nę ży­czy­my zdro­wia,  szczę­ścia i po­myśl­no­ści w każ­dej dzie­dzi­nie życia.

czytaj dalej »

Warto zobaczyć

Galeria


    Warning: Use of undefined constant setup_page_ID_wushu - assumed 'setup_page_ID_wushu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wordpress/wp-content/themes/irbis-1.0/template-news.php on line 146