Spo­tka­nie przed­obo­zo­we dla rodziców

Dnia 15 czerw­ca (pią­tek) o godz. 18:00 od­bę­dzie się spo­tka­nie or­ga­ni­za­cyj­ne z ro­dzi­ca­mi dzie­ci, któ­re ja­dą na Let­ni Obóz Spor­to­wy Kung Fu – Ry­cer­ka 2012. In­for­mu­je­my, że jest jesz­cze kil­ka wol­nych miejsc i do koń­ca mie­sią­ca moż­na się jesz­cze za­pi­sy­wać. Jed­no­cze­śnie przy­po­mi­na­my, iż ca­łość opła­ty za obóz ure­gu­lo­wać na­le­ży do 30 czerw­ca 2012.

czytaj dalej »