UWAGA! Gra­fik na wa­ka­cje 2012

W związ­ku z wa­ka­cja­mi oraz pla­no­wa­nym na sier­pień re­mon­tem za­ję­cia w Cen­trum Spor­tu i Szko­le Sztuk Wal­ki IRBIS od­by­wać się bę­dą tyl­ko w lip­cu we­dług po­niż­sze­go rozkładu.

czytaj dalej »