Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

Star­tu­je se­zon tre­nin­go­wy 2012 / 2013 Za­pra­sza­my do Irbisa!

Zre­ge­ne­ro­wa­ni, wy­po­czę­ci po wa­ka­cjach i peł­ni po­zy­tyw­nej ener­gii wcho­dzi­my w no­wy se­zon tre­nin­go­wy. W IRBISIE otwie­ra­ją się ko­lej­ne gru­py, a gra­fik bo­gat­szy jest o co­raz cie­kaw­sze za­ję­cia sportowe.

czytaj dalej »

Re­la­cja z obo­zu „Ry­cer­ka 2012”

Let­ni obóz spor­to­wy dla dzie­ci i mło­dzie­ży z Cen­trum Spor­tu i Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS nie­daw­no do­biegł koń­ca. Uczest­ni­czy­ło w nim 35 osób, adep­ci Kung Fu oraz tan­ce­rze. Wszy­scy za­li­czy­li eg­za­min obo­zo­wy z wy­ni­kiem po­zy­tyw­nym, a kil­ko­ro z nich do­dat­ko­wo za­wal­czy­ło o ko­lej­ne stop­nie Kung Fu.

czytaj dalej »

Warto zobaczyć

Galeria


    Warning: Use of undefined constant setup_page_ID_wushu - assumed 'setup_page_ID_wushu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wordpress/wp-content/themes/irbis-1.0/template-news.php on line 146