Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

Re­la­cja z obo­zu „Ry­cer­ka 2012”

Let­ni obóz spor­to­wy dla dzie­ci i mło­dzie­ży z Cen­trum Spor­tu i Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS nie­daw­no do­biegł koń­ca. Uczest­ni­czy­ło w nim 35 osób, adep­ci Kung Fu oraz tan­ce­rze. Wszy­scy za­li­czy­li eg­za­min obo­zo­wy z wy­ni­kiem po­zy­tyw­nym, a kil­ko­ro z nich do­dat­ko­wo za­wal­czy­ło o ko­lej­ne stop­nie Kung Fu.

czytaj dalej »

Warto zobaczyć