Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

Pu­char Pol­ski Wu­shu 2012

Po Pu­cha­rze Pol­ski Wu­shu, któ­ry ro­ze­gra­no 27 i 28 paź­dzier­ni­ka w War­sza­wie IRBIS bo­gat­szy jest o ko­lej­ne me­da­le. Dwa zło­te i trzy srebr­ne krąż­ki zdo­by­ła eki­pa w skła­dzie: Ula Pa­pież (zło­to), An­dże­li­ka Ste­fań­ska (za­wod­nicz­ka Fu Hok Ku­en Płock, in­struk­tor Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS – zło­to i sre­bro), Mi­chał Szu­miec oraz To­masz Bi­lut (za­wod­nik Vo Thu­at Thanh Quy­en Tar­nów, in­struk­tor Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS – dwa sre­bra). Nad do­brym przy­go­to­wa­niem swo­ich pod­opiecz­nych i od­po­wied­nim sa­mo­po­czu­ciem za­wod­ni­ków i in­struk­to­rów Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS czu­wał Piotr Ko­wa­lik.

czytaj dalej »

Mi­strzo­stwa Pod­kar­pa­cia Wu­shu 2012

Osiem me­da­li: 3 zło­te, 3 srebr­ne i 2 brą­zo­we zdo­by­ła re­pre­zen­ta­cja Szko­ły Sztuk Wal­ki Ir­bis na III Otwar­tych Mi­strzo­stwach Pod­kar­pa­cia Wu­shu w Rze­szo­wie. Dla sze­ścior­ga na­szych uczniów to by­ły pierw­sze za­wo­dy Kung Fu w życiu.

czytaj dalej »

Kar­ty Mul­ti­Sport Plus i Mul­ti­Sport KIDS

Do­bra in­for­ma­cja na do­bry po­czą­tek se­zo­nu. Od 1 paź­dzier­ni­ka po­sia­da­cze kart Mul­ti­Sport Plus oraz Mul­ti­Sport KIDS mo­gą za dar­mo tre­no­wać w Szko­le Sztuk Wal­ki IRBIS.

czytaj dalej »

Warto zobaczyć

Galeria


    Warning: Use of undefined constant setup_page_ID_wushu - assumed 'setup_page_ID_wushu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wordpress/wp-content/themes/irbis-1.0/template-news.php on line 146