Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

MISTRZOSTWA ŚWIATA WUSHU – CHINY 2012

Re­pre­zen­tan­ci Ka­dry Na­ro­do­wej Pol­ski i jed­no­cze­śnie in­struk­to­rzy Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS przy­wieź­li z Mi­strzostw Świa­ta Wu­shu Tra­dy­cyj­ne­go w Chi­nach czte­ry me­da­le. Srebr­ny i brą­zo­wy wy­wal­czy­ła An­dże­li­ka Ste­fań­ska, a dwa brą­zo­we krąż­ki otrzy­mał To­masz Bi­lut. W skład pol­skiej 40-oso­bo­wej dru­ży­ny we­szli za­wod­ni­cy klu­bów z Kra­ko­wa, War­sza­wy, Rze­szo­wa, Tar­no­wa, Płoc­ka i Olsz­ty­na. Zdo­by­li aż 47 me­da­li. Wiel­kie gra­tu­la­cje dla ca­łej Re­pre­zen­ta­cji Pol­ski Wushu!

czytaj dalej »

Zi­mo­wy Obóz Kung Fu 2013

W ter­mi­nie od 12 stycz­nie do 18 stycz­nia CSI za­pra­sza na Zi­mo­wy Obóz Spor­to­wy Kung Fu dla dzie­ci oraz mło­dzie­ży w miej­sco­wo­ści Mur­za­si­ch­le (obok Za­ko­pa­ne­go). Cie­ka­we tre­nin­gi, za­ba­wy in­te­gra­cyj­ne i moc atrak­cji – ru­szaj na fe­rie z IRBISem!

czytaj dalej »

Warto zobaczyć

Galeria


    Warning: Use of undefined constant setup_page_ID_wushu - assumed 'setup_page_ID_wushu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wordpress/wp-content/themes/irbis-1.0/template-news.php on line 146