Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

Eg­za­min na stop­nie Choy Lee Fut Kung Fu 2012

Bli­sko 60 osób wzię­ło udział w te­go­rocz­nym eg­za­mi­nie na stop­nie Kung Fu or­ga­ni­zo­wa­nym w Szko­le Sztuk Wal­ki IRBIS. Za­rów­no dzie­ci, mło­dzież, jak i do­ro­śli dnia 21 grud­nia sta­nę­li przed ko­mi­sją eg­za­mi­na­cyj­ną, w skład któ­rej we­szli: An­dże­li­ka Ste­fań­ska, Piotr Ko­wa­lik i Ar­tur Maciejewski.

czytaj dalej »

Świę­ta, świę­ta i po świętach…

Ma­my na­dzie­ję, że prze­rwa świą­tecz­na upły­nę­ła Wam pod ha­słem bło­gie­go le­ni­stwa, umiar­ko­wa­ne­go ła­kom­stwa oraz ob­fi­to­wa­ła w ra­do­sne spo­tka­nia ro­dzin­ne i przy­ja­ciel­skie. Z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że tre­nin­gi w No­wym Ro­ku wzna­wia­my 2 stycz­nia, czy­li w pierw­szą śro­dę 2013 r. Do zo­ba­cze­nia w IRBISie!

czytaj dalej »

We­so­łych Świąt oraz szczę­śli­we­go No­we­go Ro­ku 2013

Z oka­zji świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia ży­czy­my Wam, aby przy świą­tecz­nym sto­le nie za­bra­kło świa­tła i cie­pła ro­dzin­nej at­mos­fe­ry, a No­wy Rok niósł ze so­bą szczę­ście i pomyślność.

czytaj dalej »

Warto zobaczyć

Galeria


    Warning: Use of undefined constant setup_page_ID_wushu - assumed 'setup_page_ID_wushu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wordpress/wp-content/themes/irbis-1.0/template-news.php on line 146