Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

Świę­ta, świę­ta i po świętach…

Ma­my na­dzie­ję, że prze­rwa świą­tecz­na upły­nę­ła Wam pod ha­słem bło­gie­go le­ni­stwa, umiar­ko­wa­ne­go ła­kom­stwa oraz ob­fi­to­wa­ła w ra­do­sne spo­tka­nia ro­dzin­ne i przy­ja­ciel­skie. Z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że tre­nin­gi w No­wym Ro­ku wzna­wia­my 2 stycz­nia, czy­li w pierw­szą śro­dę 2013 r. Do zo­ba­cze­nia w IRBISie!

czytaj dalej »

Warto zobaczyć