Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

Tre­nin­gi SANDA Kickboxing

San­da (San­shou) to po­cho­dzą­cy z Chin bar­dzo efek­tow­ny styl wal­ki spor­to­wej, któ­ry zdo­by­wa co­raz więk­szą po­pu­lar­ność w Pol­sce i na świe­cie. Do­zwo­lo­ne są tu ude­rze­nia, kop­nię­cia, rzu­ty i wy­pchnię­cia po­za lei tai (ring bez lin o wy­mia­rach 8m x 8m, wy­so­kość 1m). Za­wod­ni­cy wy­wo­dzą­cy się z for­mu­ły San­da, jak na przy­kład zna­ny ame­ry­kań­ski spor­to­wiec Cung Le od­no­szą suk­ce­sy pod­czas tak pre­sti­żo­wych gal jak tur­nie­je UFC. Po­pu­lar­ny­mi i uty­tu­ło­wa­ny­mi fi­gh­te­ra­mi pol­ski­mi pro­mu­ją­cy­mi na co dzień San­dę są sy­no­wie tre­ne­ra Ro­ber­ta Ra­jew­skie­go – Ro­bert Jr, Łu­kasz, Se­ba­stian i Mateusz.

czytaj dalej »

Ro­bert Ra­jew­ski no­wym tre­ne­rem San­da Kickboxing

Ro­bert Ra­jew­ski, tre­ner Ka­dry Na­ro­do­wej Pol­ski w for­mu­le San­da na Mi­strzo­stwach Eu­ro­py 2012 od stycz­nia 2013 ro­ku pro­wa­dzi za­ję­cia w Szko­le Sztuk Wal­ki IRBIS. Je­go 30-let­nie do­świad­cze­nie na po­lu spor­tów i sztuk wal­ki oraz upraw­nie­nia in­struk­to­ra Bok­su, Mu­ay Thai i San­da Kick­bo­xing spra­wia­ją, że jest to wy­so­kiej kla­sy, wszech­stron­ny spe­cja­li­sta. O je­go ogrom­nej wie­dzy i umie­jęt­no­ściach świad­czą przede wszyst­kim wy­cho­wan­ko­wie, w tym czte­rej sy­no­wie, któ­rzy od­no­szą suk­ce­sy na rin­gach eu­ro­pej­skich i kra­jo­wych. Łu­kasz Ra­jew­ski jest ak­tu­al­nie ofi­cjal­nym tre­ne­rem w po­znań­skim klu­bie za­pa­śni­czym An­kos Za­pa­sy, gdzie przy­go­to­wu­je za­wod­ni­ków do walk na za­wo­do­wych ga­lach KSW.

czytaj dalej »

Warto zobaczyć

Galeria


    Warning: Use of undefined constant setup_page_ID_wushu - assumed 'setup_page_ID_wushu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wordpress/wp-content/themes/irbis-1.0/template-news.php on line 146