Na­gro­da Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki RP

An­dże­li­ka Ste­fań­ska, re­pre­zen­tant­ka Ka­dry Na­ro­do­wej Wu­shu, a na co dzień in­struk­tor­ka kung fu w Szko­le Sztuk Wal­ki IRBIS zo­sta­ła wy­róż­nio­na Na­gro­dą Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki za osią­gnię­cia spor­to­we. Z ostat­nich Mi­strzostw Świa­ta Wu­shu Tra­dy­cyj­ne­go, któ­re od­by­ły się w Chi­nach przy­wio­zła dwa me­da­le, srebr­ny i brą­zo­wy. Jest jed­ną z dwóch osób spo­śród zgło­szo­nych do mi­ni­ster­stwa 10 naj­lep­szych pol­skich ka­dro­wi­czów, któ­rej jesz­cze w 2012 ro­ku przy­zna­no tą pre­sti­żo­wą na­gro­dę.

czytaj dalej »