Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

Zło­to w Tai Chi

To­masz Bi­lut, re­pre­zen­tant Pol­ski i in­struk­tor tai chi w Szko­le Sztuk Wal­ki IRBIS jest zło­tym me­da­li­stą II Mi­strzostw Eu­ro­py Wu­shu Tra­dy­cyj­ne­go w kon­ku­ren­cji Tai Chi. Je­go ko­le­żan­ce z Ka­dry Na­ro­do­wej Wu­shu i rów­nież in­struk­tor­ce na­sze­go klu­bu, An­dże­li­ce Ste­fań­skiej do po­dium za­bra­kło za­le­d­wie 0.03 punk­tu. Za­wo­dy ro­ze­gra­no 8-15 kwiet­nia w sto­li­cy Ru­mu­ni – Bukareszcie.

czytaj dalej »

Mi­strzo­stwa Eu­ro­py Wu­shu 2013 – Uwa­ga! Zmia­ny w grafiku

W ter­mi­nie od 8 do 14 kwiet­nia 2013 w Bu­ka­resz­cie (Ru­mu­nia) ro­ze­gra­ne zo­sta­ną Mi­strzo­stwa Eu­ro­py Wu­shu Tra­dy­cyj­ne­go. Do skła­du re­pre­zen­ta­cji Pol­ski na te za­wo­dy po­wo­ła­ni zo­sta­li człon­ko­wie Ka­dry Na­ro­do­wej Wu­shu An­dże­li­ka Ste­fań­ska i To­masz Bi­lut. W związ­ku z po­wyż­szym ko­niecz­ne są tym­cza­so­we zmia­ny w grafiku.

czytaj dalej »

Warto zobaczyć

Galeria


    Warning: Use of undefined constant setup_page_ID_wushu - assumed 'setup_page_ID_wushu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wordpress/wp-content/themes/irbis-1.0/template-news.php on line 146