Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

Mi­strzo­stwa Pol­ski Wu­shu 2013

Trzy­na­ście me­da­li przy­wieź­li z X Grand In­ter­na­tio­nal Wu­shu Fe­sti­val – Mię­dzy­na­ro­do­wych Mi­strzostw Pol­ski Wu­shu 2013 ucznio­wie oraz in­struk­to­rzy Szko­ły Sztuk Wal­ki Ir­bis. Dla nie­któ­rych osób tre­nu­ją­cych w na­szym klu­bie by­ły to pierw­sze za­wo­dy w życiu. 

czytaj dalej »

Warto zobaczyć