Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

Mi­strzo­stwa Pol­ski Wu­shu 2013

Trzy­na­ście me­da­li przy­wieź­li z X Grand In­ter­na­tio­nal Wu­shu Fe­sti­val – Mię­dzy­na­ro­do­wych Mi­strzostw Pol­ski Wu­shu 2013 ucznio­wie oraz in­struk­to­rzy Szko­ły Sztuk Wal­ki Ir­bis. Dla nie­któ­rych osób tre­nu­ją­cych w na­szym klu­bie by­ły to pierw­sze za­wo­dy w życiu. 

czytaj dalej »

Let­ni Obóz Kung Fu dla Mło­dzie­ży i Dzie­ci – Mur­za­si­ch­le 2013

W ter­mi­nie od 21 lip­ca do 28 lip­ca IRBIS za­pra­sza na Let­ni Obóz Spor­to­wy Kung Fu dla dzie­ci oraz mło­dzie­ży w miej­sco­wo­ści Mur­za­si­ch­le (obok Za­ko­pa­ne­go). Cie­ka­we tre­nin­gi, za­ba­wy in­te­gra­cyj­ne i moc atrak­cji – ru­szaj na wa­ka­cje z IRBISem!

czytaj dalej »

Warto zobaczyć

Galeria


    Warning: Use of undefined constant setup_page_ID_wushu - assumed 'setup_page_ID_wushu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wordpress/wp-content/themes/irbis-1.0/template-news.php on line 146