X-TREMALIA z Ro­ber­tem Ra­jew­skim

X-tre­ma­lia to zwią­za­ny z te­ma­ty­ką spor­tów eks­tre­mal­nych sub­pro­jekt Ju­we­na­liów UEK 2013. Ko­or­dy­nu­je go Nie­za­leż­ne Zrze­sze­nie Stu­den­tów Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go w Kra­ko­wie. Do udzia­łu w im­pre­zie za­pro­szo­no Szko­łę Sztuk Wal­ki IRBIS. Pod­czas X-tre­ma­liów 9 ma­ja (czwar­tek) bę­dzie oka­zja obej­rzeć po­kaz San­da Kick­bo­xing i Kung Fu przy­go­to­wa­ny przez nasz klub oraz wziąć udział w se­mi­na­rium po­pro­wa­dzo­nym przez tre­ne­ra Ro­ber­ta Ra­jew­skie­go.

czytaj dalej »