Gra­fik na wa­ka­cje 2013

Na okres lip­ca i sierp­nia tre­nin­gi Kung Fu tra­dy­cyj­ne­go oraz Tai Chi w Szko­le Sztuk Wal­ki IRBIS zo­sta­ją za­wie­szo­ne. Za­ję­cia San­da od­by­wać się bę­dą zgod­nie z gra­fi­kiem, czy­li we wtor­ki i czwart­ki o 20:00 oraz w piąt­ki o 18:00.

czytaj dalej »