NOWY SEZON 2013/2014 – star­tu­je­my 2 wrze­śnia 2013

Od po­nie­dział­ku 2 wrze­śnia roz­po­czy­na­my no­wy se­zon tre­nin­go­wy w Szko­le Sztuk Wal­ki IRBIS. Wra­ca­my na na­sze sa­le w peł­nym wy­mia­rze go­dzi­no­wym zgod­nie z no­wym gra­fi­kiem, któ­ry moż­na spraw­dzić w za­kład­ce ZAJĘCIA.

czytaj dalej »