SANDA JUNIOR i AKROBATYKA – no­we gru­py dla dzieci

Trwa­ją za­pi­sy do no­wo po­wsta­łej gru­py SANDA JUNIOR. Za­ję­cia od­by­wa­ją się trzy ra­zy w ty­go­dniu i mo­gą brać w nich udział dzie­ci w wie­ku 8-13 lat. Ćwi­czą­cy po­win­ni za­opa­trzyć się w sprzęt tre­nin­go­wy do walk, czy­li rę­ka­wi­ce bok­ser­skie i ochra­niacz na szczę­kę. Klub za­pew­nia pan­ce­rze na kor­pus, ochra­nia­cze na go­le­nie oraz ka­ski. Wy­ma­ga­ny strój skła­da się z krót­kich spode­nek i ko­szul­ki klu­bo­wej. Wszyst­kich chęt­nych ser­decz­nie za­pra­sza­my na tre­nin­gi wal­ki spor­to­wej SANDA. Za­ję­cia pro­wa­dzo­ne są w spo­sób bez­piecz­ny i efektywny.

czytaj dalej »