VII Pa­la­mi­dio Mar­tial Arts Cham­pion­ships – Gre­cja 2013

Pol­scy za­wod­ni­cy Kung Fu ze Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS wró­ci­li z Gre­cji z 12 pu­cha­ra­mi za I miej­sca, 4 me­da­la­mi za II miej­sca oraz 3 me­da­la­mi za III miej­sca. IRBISY oka­za­ły się naj­lep­szą dru­ży­ną roz­gry­wa­ne­go 16-17 li­sto­pa­da w Na­fplio VII Pa­la­mi­dio Mar­tial Arts Cham­pion­ships.

czytaj dalej »