Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

We­so­łych Świąt oraz szczę­śli­wego No­wego Ro­ku 2014

Ży­czy­my Wam ra­do­snych Świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia, od­po­czyn­ku w ro­dzin­nym gro­nie oraz pa­sma suk­ce­sów i speł­nie­nia naj­skryt­szych ma­rzeń w nad­cho­dzą­cym No­wym Roku!

czytaj dalej »

UWAGA! PRZERWA ŚWIĄTECZNA W SZKOLE SZTUK WALKI IRBIS

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cy­mi się Świę­ta­mi Bo­że­go Na­ro­dze­nia oraz No­wym Ro­kiem klub bę­dzie nie­czyn­ny w ter­mi­nie od 23 grud­nia 2013 do 1 stycz­nia 2014. Tre­nin­gi Kung Fu tra­dy­cyj­ne­go, któ­re w tym cza­sie prze­pa­da­ją zo­sta­ną od­ro­bio­ne w terminach:

czytaj dalej »

Pol­ski Fe­sti­wal Wu­shu i Kul­tu­ry Chiń­skiej – War­sza­wa 2013

Wspa­nia­ły wy­nik me­da­lo­wy osią­gnę­li adep­ci Kung Fu ze Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS pod­czas pierw­szej edy­cji Pol­skie­go Fe­sti­wa­lu Wu­shu i Kul­tu­ry Chiń­skiej. Li­czą­ca 17 osób eki­pa wró­ci­ła z tur­nie­ju z 25 me­da­la­mi, w tym 14 zło­ty­mi, 7 srebr­ny­mi i 4 brą­zo­wy­mi. Za­wo­dy oka­za­ły się wiel­kim suk­ce­sem za­rów­no dla za­wod­ni­ków, jak i sa­mych organizatorów.

czytaj dalej »

Warto zobaczyć

Galeria


    Warning: Use of undefined constant setup_page_ID_wushu - assumed 'setup_page_ID_wushu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wordpress/wp-content/themes/irbis-1.0/template-news.php on line 146