Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

UWAGA! PRZERWA ŚWIĄTECZNA W SZKOLE SZTUK WALKI IRBIS

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cy­mi się Świę­ta­mi Bo­że­go Na­ro­dze­nia oraz No­wym Ro­kiem klub bę­dzie nie­czyn­ny w ter­mi­nie od 23 grud­nia 2013 do 1 stycz­nia 2014. Tre­nin­gi Kung Fu tra­dy­cyj­ne­go, któ­re w tym cza­sie prze­pa­da­ją zo­sta­ną od­ro­bio­ne w terminach:

czytaj dalej »

Pol­ski Fe­sti­wal Wu­shu i Kul­tu­ry Chiń­skiej – War­sza­wa 2013

Wspa­nia­ły wy­nik me­da­lo­wy osią­gnę­li adep­ci Kung Fu ze Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS pod­czas pierw­szej edy­cji Pol­skie­go Fe­sti­wa­lu Wu­shu i Kul­tu­ry Chiń­skiej. Li­czą­ca 17 osób eki­pa wró­ci­ła z tur­nie­ju z 25 me­da­la­mi, w tym 14 zło­ty­mi, 7 srebr­ny­mi i 4 brą­zo­wy­mi. Za­wo­dy oka­za­ły się wiel­kim suk­ce­sem za­rów­no dla za­wod­ni­ków, jak i sa­mych organizatorów.

czytaj dalej »

Warto zobaczyć