Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

UWAGA! FERIE ZIMOWE – ZMIANY W GRAFIKU ZAJĘĆ, ZMIANY GODZIN OTWARCIA KLUBU

Z po­wo­du fe­rii od 3 lu­te­go do 14 lu­te­go tre­nin­gi grup Kung Fu i Akro­ba­ty­ki dzie­ci, mło­dzie­ży i do­ro­słych zo­sta­ją od­wo­ła­ne. Mie­sięcz­na skład­ka człon­kow­ska w lu­tym dla osób tre­nu­ją­cych w tych gru­pach jest ob­ni­żo­na o 30 PLN. Rów­no­cze­śnie in­for­mu­je­my, że tre­nin­gi po­zo­sta­łych grup od­by­wa­ją się bez żad­nych zmian. Wszyst­kie za­ję­cia wra­ca­ją w peł­nym wy­mia­rze od 17 lu­te­go. Na­szym klu­bo­wi­czom ży­czy­my uda­nych i bez­piecz­nych ferii.

czytaj dalej »

22. fi­nał WOŚP z udzia­łem Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS

Ucznio­wie oraz in­struk­to­rzy Cen­trum Spor­tu i Szko­ły Sztuk Wal­ki IRBIS ak­tyw­nie włą­czy­li się w 22. fi­nał Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecz­nej Po­mo­cy. Im­pre­za zo­sta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na 12 stycz­nia 2014 na ha­li spor­to­wej w Zie­lon­kach. Zor­ga­ni­zo­wa­ne przez nas po­ka­zy sztuk wal­ki oraz tań­ca pu­blicz­ność na­gro­dzi­ła go­rą­cy­mi bra­wa­mi, za co raz jesz­cze ser­decz­nie dzię­ku­je­my. Ukło­ny na­le­żą się or­ga­ni­za­to­rom im­pre­zy oraz miesz­kań­com Zie­lo­nek za wspa­nia­le przy­go­to­wa­ną ak­cję WOŚP.

czytaj dalej »

Warto zobaczyć

Galeria


    Warning: Use of undefined constant setup_page_ID_wushu - assumed 'setup_page_ID_wushu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wordpress/wp-content/themes/irbis-1.0/template-news.php on line 146