Szkoła Sztuk Walki Irbis Kraków – rozpocznij swoją przygodę z Kung Fu! Sporty walki to zajęcia dla wszystkich – wejdź i przekonaj się sam na co Cię stać!

Aktualności - archiwum miesięczne

Let­ni Obóz Kung Fu dla Mło­dzie­ży i Dzie­ci – Bu­ko­wi­na Ta­trzań­ska 2014

W ter­mi­nie od 25 lip­ca do 01 sierp­nia IRBIS za­pra­sza na Let­ni Obóz Spor­to­wy Kung Fu dla dzie­ci oraz mło­dzie­ży w miej­sco­wo­ści Bu­ko­wi­na Ta­trzań­ska. Cie­ka­we tre­nin­gi, kurs ję­zy­ka chiń­skie­go, za­ba­wy in­te­gra­cyj­ne i moc atrak­cji – ru­szaj na wa­ka­cje z IRBISem!

czytaj dalej »

TRENINGI KUNG FU W KWIETNIU 2014 – zmia­ny z po­wo­du nie­obec­no­ści trenerów

W ty­go­dniu 07 – 11 kwiet­nia 2014 wszyst­kie za­ję­cia KUNG FU z tre­ne­ra­mi Pio­trem Ko­wa­li­kiem i An­dże­li­ką Ste­fań­ską zo­sta­ją ODWOŁANE .
Tre­ni­gi za ten okres zo­sta­ną od­ro­bio­ne in­dy­wi­du­al­nie dla każ­dej grupy.

czytaj dalej »

Warto zobaczyć

Galeria


    Warning: Use of undefined constant setup_page_ID_wushu - assumed 'setup_page_ID_wushu' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wordpress/wp-content/themes/irbis-1.0/template-news.php on line 146